Principis i Objectius

Fundació Prat va ser constituïda l’any 2004 per Núria Prat i Clarós, amb la finalitat de poder diferenciar i seguir impulsant les diverses línies d’actuació que tres generacions de la família Prat porten desenvolupant des de l’any 1925 en l’àmbit de la formació, la pedagogia, i la innovació educativa, sempre sobre els principis rectors d’una educació laica, progressista, europeista i arrelada al país.

Quant als objectius, la fundació té per objecte l´educació, l´ensenyament i la formació amb criteris de qualitat i d´integritat de la persona en aptituds i actituds, amb seguiment individualitzat i personalitzat de l’alumne, en un context educatiu i laboral europeu, plural i d’igualtat de gènere i d’oportunitats, incloent-hi impartir l´ensenyament privat en tots els seus Graus, de pre-escolar fins a l’accés a la universitat, així com la formació professional i les activitats annexes i complementàries a les esmentades en aquest punt, tals com esportives, musicals, artístiques, excursions, i d’altres que puguin existir. Així mateix, serà finalitat fundacional la realització d’activitats complementàries, extraescolars i culturals de tipus educacional, com poden ser cursets, conferències concessió de beques i premis, publicacions, formació de mestres i d’adults i qualsevol altra d’aquest tipus. Igualment té per objecte l’execució d’activitats d’inserció laboral.

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, si be podrà desenvolupar el seu objecte, de forma accessòria en l’àmbit estatal i europeu, d’acord amb les legislacions aplicables.

Les activitats relacionades en aquest punt es portaran a terme segons la normativa vigent, especialment les que específicament regulin el sector de l´educació, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

La nostra tasca es centra en:

  • La promoció i el desenvolupament de projectes i estudis vinculats amb la innovació i la millora del sistema educatiu.
  • Ser el nexe d’unió habitual amb el conjunt de la comunitat educativa amb la finalitat d’afavorir-ne la coordinació i la comunicació dels seus agents.
  • La difusió de continguts relacionats amb la formació post-obligatòria de Batxillerat, Formació Professional inicial i formació per a l’ocupació.
  • La recuperació del prestigi del personal docent en els ensenyament reglats post-obligatoris.
  • El foment de la Formació Professional en el nostre país.
  • La millora de la interlocució i coordinació de la Formació Professional amb el món de l’empresa.
  • La col·laboració amb fundacions i entitats sense ànims de lucre compromeses amb l’ensenyament de nenes i dones amb greus dificultats d’accés a l’educació.
  • L’exigència permanent de la necessària evolució i adequació de la formació a les necessitats i demandes de la societat davant les administracions públiques i el conjunt de la comunitat educativa.